s
1992
Disney
  • 1992 1992
  • 19921992photo35mmAdrian RobosadrianrobosDaniel LuengodanielluengoLifeNo FaceNo graffitiphotophotodiaryphotograhpyPhotographyRat LifeSpainToy